Proceduri fiscale în domeniul diurnei 2022

Conform Monitorului Oficial nr. 315 din 31 martie 2022, Legea nr. 72 aduce în peisajul fiscal român o nouă rezolvare la problematica reîncadrării ca venituri de natură salarială a indemnizațiilor sau oricăror alte sume similare, primite pe perioada delegării, detașării sau desfășurării activității pe teritoriul altei țări, de către angajați ai angajatorilor români care și-au desfășurat activitate pe teritoriul altei țări. Amnistia vizează toată perioada 1 iulie 2015 - 3 aprilie 2022.

 

Legea nr. 72/2022 reglementează și regimul diurnelor (îndemnizațiilor de delegare) din Codul Fiscal prin modificarea art. 76 alin. 2 lit. k) și m), în sensul introducerii unui plafon lunar maxim în limita a 3 salarii de bază în care să se încadreze diurna, astfel încât să nu fie impozabilă și purtatoare de contribuții sociale.

" 1. La articolul 76 alineatul (2), literele k) şi m) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

,,k) indemnizația de delegare, indemnizația de detașare, inclusiv indemnizația specifică detașării transnaționale, prestațiile suplimentare primite de salariați în baza clauzei de mobilitate, precum și orice alte sume de aceeași natură, altele decât cele acordate pentru acoperirea cheltuielilor de transport și cazare, primite de salariați potrivit legislației în materie, pe perioada desfășurării activității în altă localitate, în țară sau în străinătate, în interesul serviciului, pentru partea care depășește plafonul neimpozabil stabilit astfel:

(i) în ţară, 2,5 ori nivelul legal stabilit pentru indemnizaţie, prin hotărâre a Guvernului, pentru personalul autorităţilor şi instituţiilor publice, în limita a 3 salarii de bază corespunzătoare locului de muncă ocupat;

(ii) în străinătate, 2,5 ori nivelul legal stabilit pentru diurnă, prin hotărâre a Guvernului, pentru personalul român trimis în străinătate pentru îndeplinirea unor misiuni cu caracter temporar, în limita a 3 salarii de bază corespunzătoare locului de muncă ocupat. ""

Plafonul aferent valorii a 3 salarii de bază corespunzătoare locului de muncă ocupat se calculează prin raportarea celor 3 salarii la numărul de zile lucrătoare din luna respectivă, iar rezultatul se multiplică cu numărul de zile din perioada de delegare/detaşare/desfăşurare a activităţii în altă localitate, în ţară sau în străinătate;""

Art. III. – Prin derogare de la prevederile art. 4 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, prevederile art. II se aplică începând cu veniturile aferente lunii următoare celei în care intră în vigoare prezenta lege.

Legea nr. 72/2022 aduce trei proceduri fiscale foarte importante în domeniul diurnei, astfel:

  • amnistie fiscală pentru toate obligațiile fiscale principale sau accesorii generate de reclasificarea diurnei în venituri de natură salarială de către organele de control fiscale pentru perioada 1 iulie 2015 și până la data intrării în vigoare a prezentei legi;
  • redefinirea procedurii fiscale privind diurna din perspectiva sumelor ce nu sunt considerate venituri de natură salarială pentru care nu se datorează impozitul pe venit și nici asigurările sociale obligatorii;
  • nouă procedură de inspecție fiscală în domeniul diurnelor prin care echipele de inspecție fiscală nu mai au dreptul să reclasifice diurna în venitul de natură salarială decât după controale realizate de inspecția muncii prin care se constată acele situații în urma cărora s-a acordat o diurnă.

În termen de 60 de zile de la data publicării acestei legi în monitorul oficial, prin ordin comun al ministrului muncii și al ministrului finanțelor publice se vor aproba procedurile efective pe care le vor urmări aceste instituții când se analizează tratamentul fiscal al diurnei.

Prezenta lege intră în vigoare în data de 2 aprilie 2022, iar noile proceduri privind aplicarea plafonului de 3 salarii de încadrare se vor aplica începând cu diurnele aferente lunii aprilie.